Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 3 juni 2020 en zijn van toepassing op de huurovereenkomst met Club 9. Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Club 9: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Club 9 sleep service gevestigd te (5405 BL) Uden aan de Blikslagerstraat 4, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 63698498.
 • Aanbod / aanbieding: voorstel door Club 9 aan de wederpartij tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte.
 • Lid: de opdrachtgever, het Lid en iedere afnemer die met Club 9 een overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: elke verbintenis en/of rechtsbetrekking tussen Club 9 en het Lid
 • Product: leveren, verhuren en/of op andere wijze ter beschikking gestelde goederen of diensten door Club 9.
 • Dienst(en): het verschaffen van het gebruiksrecht van een product aan het Lid gedurende een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding.
 • Partijen: Club 9 en het Lid gezamenlijk.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Club 9 en Het Lid (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 3. In voorkomend geval is Club 9 gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Club 9 niet.
 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor het Lid duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door het Lid van het Aanbod.
 2. Het sluiten van een Overeenkomst is niet mogelijk indien het Lid:
  • niet in Nederland woonachtig is;
  • niet (langer) aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet, of
  • geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de bewindvoerder schriftelijk toestemming geeft. 
 3. Elke overeenkomst wordt door Club 9 aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Club 9 bevoegd is om de kredietwaardigheid van het Lid na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Club 9 van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat Het Lid niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Club 9 het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan stelt Club 9 Het Lid hiervan onverwijld schriftelijk in kennis en biedt Club 9 aan Het Lid de mogelijkheid om zekerheid te stellen.
 4. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de opdrachtbevestiging gegeven omschrijving.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. Het Lid kan de Overeenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst middels het algemene herroepingsformulier of via een e-mail naar info@club9-sleepservice.nl.
 2. Laat het Lid binnen deze herroepingsperiode de matrassen leveren, dan laat de bezorger het Lid tekenen dat hij/zij afziet van het herroepingsrecht.
 3. Indien de Dienst is gestart en het Lid geen afstand heeft gedaan van zijn/haar herroepingsrecht op de in de wet voorgeschreven wijze, dan dient de klant de kosten te betalen voor het retour halen dan wel retour zenden van het Product.

Artikel 6. Huurprijs

 1. Het Lid betaalt maandelijks middels automatische incasso de huurprijs zoals overeengekomen bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen direct aan het Lid worden doorbelast.

Artikel 7. Levering 

 1. Na aanmelding bij Club 9 wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, binnen 3 werkdagen telefonisch of per e-mail contact met het Lid opgenomen voor het maken van een afspraak voor levering van het Product binnen de in de Overeenkomst genoemde levertijd, mits het Lid beschikbaar is voor het aannemen van het Product in deze periode.
 2. Het Product wordt geleverd door een door Club 9 ingeschakelde bezorgdienst.
 3. De levering is kosteloos, tenzij er hulpmiddelen voor levering benodigd zijn. Bijkomende kosten voor levering worden in overleg vastgesteld en zijn voor rekening van het Lid.
 4. Het Lid is verplicht en staat er jegens Club 9 voor in dat zij uiterlijk 2 werkdagen voor levering alle voor de Overeenkomst benodigde (aanvullende) informatie, waaronder informatie met betrekking tot zaken die de (kosten van en) werkzaamheden bij plaatsing beïnvloeden, tijdig aan Club 9 meedeelt.
 5. Indien het Lid na het maken van een leverafspraak verhinderd is op de afgesproken dag, dient het Lid dit ten laatste 2 werkdagen voordat de afspraak plaatsvindt te melden aan Club 9. Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van levering, dient het Lid de kosten van een volgende levering te voldoen ter grootte van €50,00, onverminderd het recht van Club 9 om vergoeding van de volledige schade te vorderen.

Artikel 8. Verplichtingen van het Lid

 1. Het Lid is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan stelt het Lid Club 9 daarvan terstond via het daarvoor bedoelde formulier op de website, per e-mail of telefonisch op de hoogte.
 2. Het Lid gedraagt zich als goed Lid, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Het Lid volgt bij de aflevering en het gebruik van het Product, alle instructies en onderhoudsadviezen van Club 9 op. Bij twijfel over de toepassing of gebruik neemt het Lid contact op met Club 9
 4. Het Lid verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten door derden, tenzij Club 9 hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 5. Het Lid verleent op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product, zodat Club 9 de toestand daarvan kan inspecteren.
 6. Indien het Lid vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product voordoet stelt hij Club 9 onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis daarvan. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan het Lid vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad.
 7. Club 9 is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door een te late melding.
 8. In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet het Lid daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Club 9 onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.
 9. Het door Club 9 aan het Lid ter beschikking gestelde Product blijft eigendom van Club 9.
 10. Het Lid verplaatst het Product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club 9 naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik, tenzij de aard van het Product met zich meebrengt dat dit regelmatig wordt verplaatst of aan derden in gebruik wordt gegeven.
 11. Het Lid verhuurt het Product niet onder en het Lid is niet gerechtigd het Product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren.
 12. Bij het niet naleven van deze verplichting is Club 9, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het Product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van het Lid.

Artikel 9. (Niet tijdige) betaling

 1. De betaling van de eerste huurtermijn wordt direct bij het aangaan van de Overeenkomst voldaan via iDeal. De afschrijving van de tweede huurtermijn geschiedt op of omstreeks de 25e dag van de eerste maand nadat de order geleverd is. Betaling van de vervolgtermijnen geschiedt maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor het Lid aan Club 9 toestemming geeft.
 2. Bij niet tijdige betaling wordt het Lid schriftelijk of elektronisch aangemaand. Het Lid zal een betalingstermijn gegund worden van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning.
 3. Bij niet tijdige betaling van de huurprijs of het niet automatisch kunnen incasseren van de huurtermijnen is het Lid de wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf het moment dat zij de huurprijs verschuldigd is aan Club 9 tot het moment dat de vordering volledig is voldaan.
 4. Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Club 9 gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van het Lid. Het Lid is in dit geval een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien het Lid een Consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten.
 5. Club 9 is bevoegd alle Diensten voor het Lid op te schorten zolang Club 9 geen volledige betaling heeft ontvangen.
 6. Alle aan het Lid in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Het Lid is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook.

Artikel 10. Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Club 9 de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde Product alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte Diensten. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik van het Product.
 2. Onder normale slijtage wordt verstaan:
  1. een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
  2. de normale slijtage van 15% van de vorm en ondersteuning van de matras bij normaal gebruik;
  3. een afwijking tot 2% in de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering.

Artikel 11. 100 nachten proefslapen (slaapgarantie)

 1. Club 9 wil dat het Lid comfortabel ligt op het door het Lid uitgekozen Product. Omdat proef liggen in een winkel niet mogelijk is, kan het Lid 100 nachten proef liggen op het Product. Wanneer het Lid vindt dat het ligcomfort onvoldoende is, kan het Lid:
  1. A) het Product eenmalig omruilen voor een ander type Product (andere hardheid) onder de in dit artikel genoemde voorwaarden; OF
  2. B) het Product of de Producten retourneren en de Overeenkomst (deels) beëindigen onder de voorwaarden genoemd in dit artikel.
 2. De mogelijkheid tot proef liggen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op bedtextiel, waaronder – maar niet beperkt tot – kussens, hoeslakens en/of dekbedden.
 3. Tot maximaal 100 nachten na levering van het Product kan het Lid aanspraak maken op deze slaapgarantie door melding te maken bij de afdeling klantenservice via support@club9-sleepservice.nl.
 4. Het Lid moet het Product minimaal 30 dagen uitproberen. Een lichaam heeft namelijk tijd nodig om te wennen aan een nieuw matras of een nieuw kussen.
 5. Het Lid kan eenmalig aanspraak maken op de in dit artikel beschreven slaapgarantie. Nadat het Lid aanspraak heeft gemaakt op de slaapgarantie, dan komt de slaapgarantie te vervallen.
 6. Het Lid kan het Product enkel omruilen voor een ander type van het Product binnen het assortiment van Club 9.
 7. Er wordt geen geld geretourneerd bij een omruil. Indien het nieuwe Product een hogere waarde heeft, dan dient het Lid het prijsverschil bij te betalen. De overeengekomen maandelijkse huurprijs wordt in geen geval naar beneden bijgesteld.
 8. De basis voor het gebruik maken van de slaapgarantie ligt in het comfort en de ondersteuning. De slaapgarantie is dan ook enkel van toepassing op klachten met betrekking tot het comfort en de ondersteuning van het Product.
 9. Indien het Lid gebruikt maakt van de mogelijkheid om op grond van artikel 11, lid 1, onder b, de huur van een matras te beëindigen, dan betaalt Club 9 de tot dan toe betaalde huurprijs retour aan het Lid.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Club 9 uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in de artikel 10 (Garantie) en 11 (100 nachten proefslapen) omschreven garantieverplichtingen. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, is Club 9 slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis en indien en voor zo ver het Lid aantoont dat sprake is van opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Club 9.
 3. Club 9 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Club 9 moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 5. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is het Lid aansprakelijk voor de kosten die Club 9 moet maken om het Product te repareren of te vervangen.

Artikel 13. Huurperiode en vroegtijdige beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.
 2. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen continueren. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht die Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.
 3. Club 9 heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien het Lid:
  • Een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  • Surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  • Onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest;
  • Niet aan kan tonen het Product nog in bezit te hebben;
  • Voor of bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste of onvolledig opgave heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn Club 9 de Overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indienzij van een en ander op de hoogte was geweest.
 4. Club 9 is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel.
 5. Het Lid mag de Overeenkomst vroegtijdig beëindigingen uiterlijk 30 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, maar na het verstrijken van de 100 dagen slaapgarantie (zoals genoemd in artikel 11 van deze algemene voorwaarden), tegen betaling van een vergoeding van €300,00 (inclusief BTW) inclusief transportkosten aan Club 9. Na 30 maanden kan het Lid de Overeenkomst niet meer vroegtijdig beëindigen.
 6. Het Lid werkt bij vroegtijdige beëindiging mee aan retournering van het Product en biedt Club 9 daartoe onmiddellijk gelegenheid. De kosten verbonden aan tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel inclusief maar niet beperkt tot het transport komen voor rekening van het Lid, een en ander onverminderd het recht van Club 9 om volledige schadevergoeding van het Lid te vorderen, tenzij het Lid op grond van lid 5 over gaat tot vroegtijdige beëindiging.
 7. In het geval van overlijden van het Lid kan de Overeenkomst per direct beëindigd worden mits de nabestaanden van het Lid Club 9 binnen één maand na overlijden op de hoogte stellen van het overlijden, Club 9 binnen twee weken na deze kennisgeving in de gelegenheid is gesteld het Product op te halen en alle openstaande betalingen inclusief de transportkosten door nabestaanden zijn voldaan.

Artikel 14. Teruggave bij beëindiging Overeenkomst

 1. Bij beëindiging van de Overeenkomst moet het Lid te allen tijde het Product teruggeven aan Club 9.
 2. Producten die het formaat hebben dat zij met een pakketdienst kunnen worden verzonden, zoals – maar niet beperkt tot – kussens en bedtextiel, dient het Lid bij beëindiging van de overeenkomst op welke grond dan ook, op eigen kosten en voor eigen risico retour te sturen aan Club 9 binnen vijf werkdagen na beëindiging van de Overeenkomst.
 3. Voor Producten die niet met een pakketdienst kunnen worden verzonden, zoals – maar niet beperkt tot – matrassen, geldt dat bij beëindiging van de Overeenkomst Club 9 het recht heeft het Product op te halen binnen vijf werkdagen na beëindiging van de Overeenkomst en geeft het Lid Club 9 of een door Club 9 ingeschakelde derde toegang tot het Product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

Artikel 15. Derdenbeding bij Gebruik

 1. Het Lid verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het Product en de Overeenkomst bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Product kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Club 9 te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige Overeenkomst zal het Lid het Product op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat het Lid zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het Product zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Club 9 jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de derde eigenaar is van het Product (of als voormalig pandhouder het eigendom heeft verkregen) en de derde de Overeenkomst zou willen continueren, stemt het Lid in met overdracht van de Overeenkomst van Club 9 naar derde en is het Lid verplicht om op eerste verzoek van de derde een overeenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige Overeenkomst en onder gelijkluidende condities.
 4. Voor zover de Overeenkomst eerder tot stand komt dan de overeenkomst tussen Club 9 en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft, indien wenselijk, ook na verkoop van het Product door Club 9 aan de derde, gevolgd door de overeenkomst tussen Club 9 en de derde, de Overeenkomst tussen Club 9 en het Lid van kracht.
 5. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door Club 9, noch door het Lid worden herroepen.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Het Lid mag rechten onder deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Club 9.
 2. Club 9 is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien klant deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Club 9 aan te geven.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Overtuigd? Word ook lid van onze Club en geniet van een goede nachtrust.

Bestel nu Onze matrassen