Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Club 9: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Club 9 sleep service gevestigd te (5427 PR) Boekel aan de Tuinstraat 12, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 63698498.
 • Aanbod / aanbieding: voorstel door Club 9 aan de wederpartij tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte.
 • Lid: de opdrachtgever, het Lid en iedere afnemer die met Club 9 een overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: elke verbintenis en/of rechtsbetrekking tussen Club 9 en het Lid
 • Product: leveren, verhuren en/of op andere wijze ter beschikking gestelde goederen of diensten door club 9.
 • Dienst(en): het verschaffen van het gebruiksrecht van een product aan het Lid gedurende een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding.
 • Partijen: Club 9 en het Lid gezamenlijk.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Club 9 en het Lid (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is Club 9 gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Club 9 niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor het Lid duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door het Lid van het aanbod.

Het sluiten van een Overeenkomst is niet mogelijk indien het Lid:

  • niet in Nederland woonachtig is;
  • niet (langer) aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet, of
  • geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de bewindvoerder schriftelijk toestemming geeft.
 1. Elke overeenkomst wordt door Club 9 aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Club 9 bevoegd is om de kredietwaardigheid van het Lid na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Club 9 van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat het Lid niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Club 9 het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan stelt Club 9 het Lid hiervan onverwijld schriftelijk in kennis en biedt Club 9 aan het Lid de mogelijkheid om zekerheid te stellen.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de opdrachtbevestiging gegeven omschrijving.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. Het Lid kan de Overeenkomst herroepen of annuleren binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst middels het algemene herroepingsformulier of via een e-mail naar info@club9-sleepservice.nl. Laat het Lid binnen deze herroepingsperiode de matrassen leveren, dan laat de bezorger het Lid tekenen dat hij/zij afziet van het herroepingsrecht.
 2. Indien de dienst is gestart en het Lid geen afstand heeft gedaan van zijn/haar herroepingsrecht op de in de wet voorgeschreven wijze, dan dient de klant de kosten te betalen voor het retour halen van het Product.
 3. Zolang de 100 dagen niet goed geld terug voorwaarden van toepassing zijn is er geen sprake van herroeping binnen 14 dagen. Het Lid mag tot 100 dagen het matrasabonnement kosteloos annuleren.

Artikel 6. Huurprijs

 1. Het Lid betaalt maandelijks middels automatische incasso de huurprijs zoals overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen direct aan het Lid worden doorbelast.

Artikel 7. Levering van het gehuurde

 1. Na aanmelding bij Club 9 wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, binnen 3 werkdagen telefonisch of per e-mail contact met het Lid opgenomen voor het maken van een afspraak voor aflevering van het Product binnen de in de Overeenkomst genoemde levertijd, mits het Lid beschikbaar is voor het aannemen van het Product in deze periode.
 2. Het Product wordt geleverd door een door Club 9 ingeschakelde bezorgdienst.
 3. De aflevering is kosteloos, tenzij er een verhuislift, kraan, boot of terreinwagen voor aflevering benodigd is. Het Lid is verplicht en staat er jegens Club 9 voor in dat zij alle voor de Overeenkomst benodigde (aanvullende) informatie, waaronder informatie met betrekking tot zaken die de (kosten van en) werkzaamheden bij plaatsing beïnvloeden, tijdig aan Club 9 meedeelt. Bijkomende kosten voor plaatsing worden in overleg vastgesteld en zijn voor rekening van het Lid.
 4. Het Lid geeft bij aanmelding en uiterlijk 2 dagen voor de levering van het Product eventuele bijzonderheden van welke aard dan ook ten aanzien van de levering door aan Club 9.
 5. Ter bewijs van aflevering van het Product aan het Lid ondertekent het Lid bij aflevering het afleverdocument.

Artikel 8. Verplichtingen van het Lid

 1. Het Lid is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan stelt het Lid Club 9 daarvan terstond via het daarvoor bedoelde formulier op de website, per e-mail of telefonisch op de hoogte.
 2. Het Lid gedraagt zich als goed Lid, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Het Lid volgt bij de aflevering en het gebruik van het Product, alle instructies en onderhoudsadviezen van Club 9 op. Bij twijfel over de toepassing of gebruik neemt het Lid contact op met Club 9
 4. Het Lid verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten door derden, tenzij Club 9 hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 5. Het Lid verleent op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product, zodat Club 9 de toestand daarvan kan inspecteren.
 6. Indien het Lid vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product voordoet stelt hij Club 9 onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis daarvan. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan het Lid vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad.
 7. Club 9 is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door een te late melding.
 8. In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet het Lid daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Club 9 onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.
 9. Het door Club 9 aan het Lid ter beschikking gestelde Product blijft eigendom van Club 9.
 10. Het Lid verplaatst het Product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club 9 naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik.
 11. Het Lid verhuurt het Product niet onder en het Lid is niet gerechtigd het Product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren.
 12. Bij het niet naleven van deze verplichting is Club 9, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het Product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van het Lid.

Artikel 9. (Niet tijdige) betaling

 1. De betaling van de eerste termijn wordt direct bij het aanmaken van het abonnement voldaan via iDeal. De afschrijving van de tweede termijn geschiedt op of omstreeks de 25e dag van de eerste maand nadat de order geleverd is. Betaling van de vervolgtermijnen geschiedt maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor het Lid aan Club 9 toestemming geeft.
 2. Bij niet tijdige betaling wordt het Lid schriftelijk of elektronisch aangemaand.
 1. Als het Lid niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt Club 9 na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij het Lid op zijn verzuim wijst. Club 9 geeft het Lid de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst het Lid op de gevolgen als hij dat niet doet.
 2. Na deze nadere termijn mag Club 9 zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde bedrag invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van het Lid. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
 3. Club 9 mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 3 nog steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf het moment dat het Lid de betaling verschuldigd was tot de termijn totdat alles is betaald.
 4. Alle aan het Lid in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Het Lid is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook.

Artikel 10. Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Club 9 de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik. Onder normale slijtage wordt verstaan:
  • een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
  • de normale slijtage van 15% van de vorm en ondersteuning van de matras bij normaal gebruik;
  • een afwijking tot 2% in de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering.
 1. Club 9 verricht noodzakelijk onderhoud en reparaties aan het Product.
 2. Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door het Lid, heeft Club 9 het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.
 3. Kosten van onderhoud en reparaties komen voor rekening van Club 9, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door het Lid. Het Lid vergoedt Club 9 in dat geval de kosten die Club 9 redelijkerwijs moet maken om het Product te laten repareren of vervangen.
 4. Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij het Lid uitgevoerd.
 5. Indien Club 9 het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door een identiek product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

Artikel 11. 90 dagen omruilgarantie

 1. Club 9 wil dat het Lid comfortabel ligt op het door het Lid uitgekozen matras. Omdat proef liggen in een winkel niet mogelijk is, kan het Lid 90 dagen proef liggen op het matras. Wanneer het Lid vindt dat het ligcomfort onvoldoende is, kan het Lid het matras eenmalig omruilen voor een ander type matras (andere hardheid) onder de in dit artikel genoemde voorwaarden. Het Lid kan het matras dus alleen omruilen voor een andere hardheid van het matras, niet voor een andere maat.
 2. Tot maximaal 90 dagen na levering van het matras kan het lid aanspraak maken op omruilgarantie door melding te maken bij de afdeling klantenservice via info@club9-sleepservice.nl.
 3. Het Lid moet het matras minimaal 30 dagen uitproberen. Een lichaam heeft namelijk tijd nodig om te wennen aan een nieuw matras.
 4. Het Lid kan eenmalig aanspraak maken op deze 90 dagen omruilgarantie.
 5. De omruilgarantie is enkel van toepassing op een omruiling binnen het matras assortiment van Club 9. (De Club 9 hoofdkussens zijn uitgesloten van omruiling)
 6. Indien het nieuwe matras een hogere waarde heeft, dan dient het Lid het prijsverschil bij te betalen.
 7. Indien een artikel met een bepaalde korting/actie gekocht is, heeft het Lid geen recht op korting op het nieuwe artikel. Dit is wel mogelijk wanneer met terugwerkende kracht de korting van het om te ruilen artikel weer wordt verrekend. Dit om korting op korting te voorkomen.
 8. De basis voor het gebruik maken van de omruilgarantie ligt in het comfort en de ondersteuning. De omruilgarantie is dan ook enkel van toepassing op klachten met betrekking tot het comfort en de ondersteuning van jouw matras.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Club 9 uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
 2. Onverminderd het in het vorige Lid bepaalde is Club 9 slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis en indien en voor zo ver het Lid aantoont dat sprake is van opzet of grove nalatigheid van Club 9.
 3. Club 9 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Club 9 moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 5. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is het Lid aansprakelijk voor de kosten die Club 9 moet maken om het Product te repareren of te vervangen.

Artikel 13. Huurperiode en vroegtijdige beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst.
 2. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand voor afloop van de lopende huurperiode schriftelijk te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen continueren. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht die Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.
 3. Club 9 heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien het Lid:
  • Een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  • Surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  • Onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn/haar vermogen verliest;
  • Niet aan kan tonen het Product nog in bezit te hebben;
  • Voor of bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste of onvolledig opgave heeft gedaan van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van dien aard zijn Club 9 de Overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indienzij van een en ander op de hoogte was geweest.
 4. Club 9 is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel.
 5. Het Lid mag de Overeenkomst vroegtijdig beëindigingen uiterlijk 30 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, maar na het verstrijken van de 90 dagen omruilgarantie (zoals genoemd in artikel 11 van deze Voorwaarden), tegen betaling van een vergoeding van €300,00 aan Club 9. Na 30 maanden kan het Lid de Overeenkomst niet meer vroegtijdig beëindigen.
 6. Het Lid werkt bij vroegtijdige beëindiging mee aan retournering van het Product en biedt Club 9 daartoe onmiddellijk gelegenheid. De kosten verbonden aan tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel inclusief maar niet beperkt tot het transport komen voor rekening van het Lid, een en ander onverminderd het recht van Club 9 om volledige schadevergoeding van het Lid te vorderen, tenzij het Lid op grond van lid 5 over gaat tot vroegtijdige beëindiging.
 7. In het geval van overlijden van het Lid kan de Overeenkomst per direct beëindigd worden mits de nabestaanden van het Lid Club 9 binnen één maand na overlijden op de hoogte stellen van het overlijden, Club 9 binnen twee weken na deze kennisgeving in de gelegenheid is gesteld het Product op te halen en alle openstaande betalingen inclusief de transportkosten door nabestaanden zijn voldaan.

Artikel 14. Teruggave bij beëindiging Overeenkomst

Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Club 9 het recht het Product op te halen en geeft het Lid Club 9 toegang tot het Product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

Artikel 15. Derdenbeding bij Gebruik

 1. Het Lid verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het Product en de Overeenkomst bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Product kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Club 9 te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige Overeenkomst zal het Lid het Product op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat het Lid zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het Product zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Club 9 jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de derde eigenaar is van het Product (of als voormalig pandhouder het eigendom heeft verkregen) en de derde de Overeenkomst zou willen continueren, stemt het Lid in met overdracht van de Overeenkomst van Club 9 naar derde en is het Lid verplicht om op eerste verzoek van de derde een overeenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige Overeenkomst en onder gelijkluidende condities.
 4. Voor zover de Overeenkomst eerder tot stand komt dan de overeenkomst tussen Club 9 en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft, indien wenselijk, ook na verkoop van het Product door Club 9 aan de derde, gevolgd door de overeenkomst tussen Club 9 en de derde, de Overeenkomst tussen Club 9 en het Lid van kracht.
 5. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door Club 9, noch door het Lid worden herroepen.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Het Lid mag rechten onder deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Club 9.
 2. Club 9 is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien klant deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Club 9 aan te geven.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Overtuigd? Meld je nu aan en word lid!

Kies jouw abonnement Onze matrassen